Rejestracji do systemu rekrutacyjnego dokonuje się na stronie internetowej od 13 maja 2019:

prezentacja kierunków i szkoły 1

prezentacja kierunków i szkoły 2

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – TECHNICZNYCH

W GLIWICACH

na podstawie

 1. Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;

 2. Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniającej Decyzję NR OA.OR.110.1.23.2018 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;

I. Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wraz z odpowiednią dokumentacją:

 • od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:

  1. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

  1. do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
   o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
   w postępowaniu rekrutacyjnym;

  1. 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych (z podziałem na oddziały w przypadku kandydatów zakwalifikowanych);

  1. od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

  1. od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (patrz punkt IV niniejszego regulaminu);

  1. 25 lipca 2019 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

  1. do 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkołyskładanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów gimnazjum.

Zasady przeliczania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum (dotyczy wszystkich przedmiotów):

dopuszczający – 2 punkty;

dostateczny – 8 punktów;

dobry – 14 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

celujący – 18 punktów.

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów:

Technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów:

 • język polski;

 • matematyka;

 • informatyka;

 • plastyka/zajęcia artystyczne.

Technik ekonomista ze specjalnością policyjno – prawną oraz logistyk ze specjalnością wojskową:

 • język polski;

 • matematyka;

 • wychowanie fizyczne;

 • edukacja dla bezpieczeństwa.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień*

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

 • tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt./5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.,

 • tytuł laureata/finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt./3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty*

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

 • dwóch lub więcej tytułów laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt./5 pkt.

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.,

 • tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt./3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim*

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

 • dwóch lub więcej tytułów laureata/ finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt./5 pkt.,

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

 • tytuł laureata/ finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

 • planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt./2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły*

 • międzynarodowym – 4 pkt.

 • krajowym –3 pkt.

 • wojewódzkim – 2 pkt.

 • powiatowym –1 pkt.

*W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego

3 punkty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent na poziomie podstawowym

 

 

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Przyjmuje się punkty za poszczególne przedmioty :

dopuszczający – 2 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 13 punktów

bardzo dobry – 18 punktów

celujący – 20 punktów

przy czym liczbę punktów z historii
i wiedzy o społeczeństwie po zsumowaniu dzieli się przez 2, zaś z biologii, chemii, fizyki i geografii po zsumowaniu dzieli się przez 4.

VI. Dokumenty, które należy dostarczyć w oryginale do szkoły:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły składany do dyrektora, zawierający:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
   a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;

  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;

  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
   a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej
   i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

  • wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

  • wskazanie wybranego oddziału w szkole;

 1. świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej;

 2. zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu, wydane zgodnie
  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;

 5. trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

V. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 30 sierpnia 2019 r.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Ważne dokumenty: