DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach zobowiązuje się udostępnić stronę internetową www.zset.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zset.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej:2000-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-14>

Status

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 a. zapisy wideo, w tym z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2021- 09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 b. zapisy audio z sesji Rady Miasta Gliwice opublikowane przed 2021-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 c. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

 d. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,

e. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością do strony internetowej www.zset.edu.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Nadolna, adres poczty elektronicznej m.nadolna.zset.gliwice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/279-66-96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony www.zset.edu.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony www.zset.edu.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół EkonomicznoTechnicznych im. Cichociemnych w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 W przypadku, gdy Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach, ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

• Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

• Od strony Hali Sportowej – na poziomie terenu, dwoje drzwi dwuskrzydłowych- wejście przez jedno skrzydło (brak możliwości otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego lub na elektromagnes. W holu drzwi otwierane wahadłowo.

 • Budynek posiada 2 wejścia ewakuacyjne: o wejście nr 2 (od strony ul. Sikorskiego) – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, o wejście nr 3 (od strony budynku MOS Gliwice) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

• Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po prawej stronie za wejściem głównym do budynku szkoły, jest dostępne bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

• W budynku brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

• Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze na parterze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

• W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym, tel. 32/279-66-96.

 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie osoby pracującej na portierni szkoły.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przed wejściem głównym od strony Hali Sportowej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W deklaracji dostępności strony www.zset.edu.pl nie mogą zostać ujęte informacje dotyczące strony www.bip.gliwice. Oświadczenie dotyczące strony ma zastosowanie do konkretnej strony.