Rejestracji do systemu rekrutacyjnego dokonuje się na stronie internetowej od 11 maja 2020:

prezentacja kierunków i szkoły

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – TECHNICZNYCH

W GLIWICACH

na podstawie

 art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Śląski Kurator Oświaty w dokumencie nr

WE-KZ.537.10.2020 określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego.

 1. Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wraz z odpowiednią dokumentacją:
 • od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00.
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:

 

 1. od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 1. do 24 czerwca 2020 r./do 10 lipca 2020 r – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.lub kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym;
 1. do 10 lipca 2020 r – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

 1. 13 lipca 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych (z podziałem na oddziały w przypadku kandydatów zakwalifikowanych);

 

 1. od 11 lipca do 14 lipca 2020 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00 potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (patrz punkt IV niniejszego regulaminu);

 

 1. 21 lipca 2020 r. do godz.14.00podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 1. Do 28 lipca 2020 r.składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

III.      Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zasady przeliczania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej (dotyczy wszystkich przedmiotów):

dopuszczający – 2 punkty;

dostateczny – 8 punktów;

dobry – 14 punktów;

bardzo dobry – 17 punktów;

celujący – 18 punktów.

 

Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów:

 

Technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów:

–    język polski;

–    matematyka;

–    informatyka;

–    plastyka/zajęcia artystyczne.

Technik ekonomista ze specjalnością policyjno – prawną oraz logistyk ze specjalnością wojskową:

–   język polski;

–    matematyka;

–   wychowanie fizyczne;

–   edukacja dla bezpieczeństwa.

Technik logistyk:

–    język polski;

–    matematyka;

–    język angielski;

–    geografia.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem: 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień*: – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

– tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt./5 pkt.

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty*
– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.,

– tytuł laureata/finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt./3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty* –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

–   dwóch lub więcej tytułów laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt./5 pkt.

–   tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.,

–   tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt./3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim* –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.

–   dwóch lub więcej tytułów laureata/ finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt./5 pkt.,

–   tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.

–  tytuł laureata/ finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt./2 pkt.

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły* –   międzynarodowym – 4 pkt.

–   krajowym –3 pkt.

–   wojewódzkim – 2 pkt.

–  powiatowym –1 pkt.

*W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego:          3 punkty  
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

·        matematyka – 0,3  punktu za każdy uzyskany procent,

·        język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

Za oceny uzyskane z języka polskiego i matematyki przyznaje się następująco:

Celujący – 30 punktów;

Bardzo dobry – 25 punktów;

Dobry – 20 punktów;

Dostateczny – 10 punktów;

Dopuszczający – 5 punktów.

Za oceny uzyskane z języka obecnego nowożytnego przyznaje się następująco:

Celujący – 20 punktów;

Bardzo dobry – 18 punktów

Dobry – 13 punktów;

Dostateczny – 8 punktów;

Dopuszczający – 2 punkty.

 1. Dokumenty, które należy dostarczyć w oryginale do szkoły:
 2. wniosek o przyjęcie do szkoły składany do dyrektora, zawierający:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
   a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
   a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej
   i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
  • wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
  • wskazanie wybranego oddziału w szkole;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 4. zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;
 5. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
 6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu, wydane zgodnie
  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;
 7. trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 24 sierpnia 2020 r.

                                                                                                          Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Ważne dokumenty: