REKRUTACJA  ROZPOCZĘTA

Adres strony na której muszą się rejestrować kandydaci do naszej szkoły:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat

 

 

Nowy kalendarz rekrutacji na rok 2021/2022!!!

I. Termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wraz z odpowiednią dokumentacją:

 • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

II.   Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:

 1. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych (z podziałem na oddziały w przypadku kandydatów zakwalifikowanych);
 • od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;
 • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami  mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO – TECHNICZNYCH W GLIWICACH

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Śląski Kurator Oświaty w dokumencie nr WE-KZ.537.10.2020 określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego.

Zasady przeliczania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej
(dotyczy wszystkich przedmiotów):
– dopuszczający – 2 punkty;
– dostateczny – 8 punktów;
– dobry – 14 punktów;
– bardzo dobry – 17 punktów;
– celujący – 18 punktów.    
Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych
oddziałów:
Technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i
multimediów:
– język polski;
– matematyka;
– informatyka;
– plastyka/zajęcia artystyczne.
Technik ekonomista ze specjalnością policyjno–prawną oraz logistyk
ze specjalnością wojskową:
– język polski;
– matematyka;
– wychowanie fizyczne;
– edukacja dla bezpieczeństwa.    
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień*
– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.
– tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego 7 pkt./5pkt.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty*
– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –10 pkt.,
– tytuł laureata/finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt./3 pkt.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkimorganizowanym przez kuratora oświaty*
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego –10 pkt.
– dwóch lub więcej tytułów laureata/finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt./5 pkt.
– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.
– tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego –5 pkt./3 pkt.  
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim*
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
– dwóch lub więcej tytułów laureata/ finalisty turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt./5 pkt.,
– tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 7 pkt.
– tytuł laureata/ finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt./2 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły*
– międzynarodowym – 4 pkt.
– krajowym –3 pkt
-wojewódzkim – 2 pkt.
– powiatowym –1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego
3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
– matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
– język obcy nowożytny –0,30 punktu za każdy uzyskany procent.  
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Za oceny uzyskane z języka polskiego i matematyki
przyznaje się następująco:
Celujący – 35 punktów;
Bardzo dobry – 30 punktów;
Dobry – 25 punktów;
Dostateczny – 15 punktów;
Dopuszczający – 10 punktów.  
Za oceny uzyskane z języka obecnego nowożytnego
przyznaje się następująco:
Celujący – 30 punktów;
Bardzo dobry – 25 punktów;
Dobry – 20 punktów;
Dostateczny – 10 punktów;
Dopuszczający – 5 punktów.
 • Dokumenty, które należy dostarczyć w oryginale do szkoły:
 • wniosek o przyjęcie do szkoły składany do dyrektora, zawierający:
 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
  a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej
  i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
 • wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • wskazanie wybranego oddziału w szkole;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego;
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu, wydane zgodnie
  z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;
 • trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 23 sierpnia 2021 r.

                                                                                                          Szkolna Komisja Rekrutacyjna

                                                                        

                                                                                         

Ważne dokumenty:

REGULAMIN REKRUTACJI

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

NASZE KIERUNKI

 

TECHNIK EKONOMISTA ZE SPECJALNOŚCIĄ POLICYJNO – PRAWNĄ

Ekonomista to ten, który na często mało przyjaznym rynku pracy powinien sobie poradzić bez większych problemów. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek rozwijającą się firmę czy instytucję bez wykwalifikowanej kadry ekonomicznej. Menedżer, kadrowy, handlowiec, specjalista ds. marketingu, pracownik administracyjno-biurowy, sekretarka, urzędnik -> to tylko niektóre dyscypliny, w jakich możesz się realizować. Nauka na tym kierunku przygotowuje ponadto m.in. do samodzielnego podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a nauka na profesjonalnym oprogramowaniu  INSERT GT – RACHMISTRZ, SUBIEKT, GRATYFIKANT  uczyni absolwentów naszej szkoły konkurencyjnymi kandydatami do pracy.

Chcesz być sam sobie szefem? – zostań ekonomistą.

A może myślisz o pracy w policji oraz innych służbach mundurowych, albo chcesz kontynuować naukę na studiach prawniczych, mając po szkole wyuczony, pożądany na rynku pracy zawód? Skorzystaj z proponowanej przez nas innowacji pedagogicznej i wybierz specjalność policyjno – prawną. Taki wybór pozwoli Ci zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. W ramach specjalności policyjno – prawnej proponujemy zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji, jak i żołnierzy, nie tylko w szkole, ale także np. w komisariacie policji, w więzieniu czy na poligonie.

Będą to m.in.:

– strzelectwo i musztra,

– techniki sztuk walki i samoobrona,

– techniki interwencyjne,

– obozy szkoleniowe i warsztaty poligonowe,

– testy wiedzy, psychofizyczne i sprawnościowe niezbędne przy rekrutacji służb w Policji.

TECHNIK EKONOMISTA jest zawodem TOWARZYSZĄCYM KAŻDEJ aktywności zawodowej, a więc jest zawodem DAJĄCYM NAPRAWDĘ OGROMNE MOŻLIWOŚCI.

TECHNIK EKONOMISTA TO DOBRY START dla tych wszystkich, którzy myślą o podjęciu studiów na kierunkach prawniczych, administracji czy w różnych dyscyplinach ekonomicznych np. finansach, bankowości, rachunkowości, marketingu, zarządzaniu, reklamie, logistyce czy wielu innych.

 

TECHNIK LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ

Logistyka jest dziedziną nauki, która obecnie bardzo szybko się rozwija, jej zadaniem jest przeprowadzenie sprawnego przepływu materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Logistycy swoimi działaniami zmierzają do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia jej zysków poprzez min.:

właściwą organizację pracy,

optymalizację przepływu produktów 

organizację przewozów ładunków

optymalizację tras przejazdu, 

właściwe zarządzanie relacjami z klientem.

Podczas nauki na kierunku technik logistyk zapoznasz się z takimi obszarami jak: 

Gospodarowanie zapasami

Magazynowanie

Produkcja

Dystrybucja

Transport i spedycja

Technicy logistycy znajdą pracę w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych oraz spedycyjnych i transportowych.  Zajmują stanowiska związane z koordynacją zaopatrzenia i zbytu, pracują jako magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży, kontrolują i koordynują systemy dystrybucji, zajmują się organizacją transportu. 

A może myślisz o pracy w wojsku oraz innych służbach mundurowych?

Skorzystaj z proponowanej przez nas innowacji pedagogicznej i wybierz specjalność wojskową. Taki wybór pozwoli Ci zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. W ramach specjalności wojskowej proponujemy zajęcia prowadzone przez żołnierzy jak i funkcjonariuszy policji, nie tylko w szkole, ale także np. w jednostce wojskowej i na poligonie.

Będą to m.in.:

– strzelectwo i musztra,

– techniki sztuk walki i samoobrona,

– techniki interwencyjne,

– obozy szkoleniowe i warsztaty poligonowe.

Ponadto nasza szkoła jest objęta projektem MON, dzięki czemu posiadamy certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

W naszej szkole oprócz zdobywanej wiedzy teoretycznej masz możliwość odbycia ciekawych praktyk oraz wzięcia udziału w kursach związanych bezpośrednio z wybranym kierunkiem nauczania. 

Jeśli posiadasz umiejętności zarządcze, jesteś osobą kreatywną, a współpraca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, to jest kierunek właśnie dla Ciebie, więc zapraszamy do ZSE-T!

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawodowiec w swoim fachu, który o tworzeniu grafiki wie prawie wszystko. Bo nie tylko prace graficzne projektujemy, ale również publikujemy, drukujemy, przycinamy, bigujemy, laminujemy i drukujemy w 3D ☺.

 Czy oglądamy plakat, czy gramy w grę zawsze widzimy pracę grafika. Większość z Was pewnie zwróciła uwagę na ładną pocztówkę, piękny obraz czy zachwycała się grafiką, która została wykonana na potrzeby gry komputerowej.

Teraz to Wy możecie stworzyć taką grafikę!

Na co dzień pracujemy na specjalistycznym oprogramowaniu do grafiki 2D oraz składu komputerowego (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Impozycjoner). Dzięki temu uczymy się projektować ulotki, wizytówki, logo, plakaty, foldery, książki, czasopisma, albumy, itd., itp. Prace drukujemy na pięciu szkolnych drukarkach w różnych technologiach i formatach. Wydruki zaś obrabiamy na szkolnym sprzęcie introligatorskim, takim jak gilotyny, trymer, bigówka, laminator, oczkarka czy bindownica. Ponadto, od tego roku rozpoczęliśmy edukację z zakresu 3D – korzystając z dostępnych programów modelujemy obiekty 3D a następnie drukujemy je na naszej drukarce 3D, którą jest wysokiej klasy drukarka Zortrax M200.

Kierunek grafika i poligrafia cyfrowa to kierunek bardzo kreatywny. Na lekcjach nie tylko będziecie uczyć się obsługi programów graficznych, ale także wykorzystywać ich możliwości w ciekawy sposób, rozwijając swoje talenty plastyczne bądź po prostu dobrze się bawiąc.

Nie musicie martwić się, że nie znacie programów graficznych, bo nauczymy Was ich obsługi od podstaw.

 A jeśli jeszcze wam będzie mało, to na zajęciach dodatkowych proponujemy odlewanie ozdób i biżuterii z żywicy, wypalanie w drewnie (pirografia), transfery wydruków na drewno czy scrapbooking. Mamy też nauczycieli, którzy chętnie spróbują czegoś nowego.

Jedyne, czego potrzebujecie aby dołączyć do świata grafiki to *fantazja, pasja oraz cierpliwość*, potrzebna do realizacji projektów.

A co można robić po ukończeniu tego kierunku?

Przede wszystkim można kontynuować naukę w szkołach wyższych oferujących kształcenie związane z grafiką komputerową, grafiką artystyczną, multimediami, poligrafią, papiernictwem czy branżą IT. Zatrudnienie można znaleźć w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, drukarniach, pracowniach poligraficznych, wydawnictwach książkowych, prasie czy telewizji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć swoją firmę graficzno-poligraficzną. 

 

TECHNIK REKLAMY Z ELEMENTAMI SOCIAL MEDIA! NOWOŚĆ!

Reklama towarzyszy nam wszędzie: na ulicach, w domach, na targach edukacyjnych. Już dawno temu ktoś stwierdził, że reklama jest dźwignią handlu. Nie bez przyczyny, dobrze wypromowany produkt czy usługa to sukces sprzedaży. Teraz to Ty możesz stać się autorem reklam, które Cię otaczają. Właśnie w ZSE-T nauczymy Cię jak dobrze zaprojektować ulotkę, folder, billboard i inne nośniki reklamy. Oprócz tego dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu komputerowemu będziesz mógł montować reklamy telewizyjne czy nagrać  spot radiowy. W odpowiedzi na rozwijającą się technologię w sieci w naszej szkole nabędziesz umiejętności i kompetencji w zakresie profesjonalnego  poruszania się w mediach społecznościowych. A to z pewnością dodatkowy atut na  rynku pracy.

Szkoła posiada mini studio fotograficzne (aparaty fotograficzne dostępne dla uczniów), 4 bardzo dobrze wyposażone  pracownie komputerowe z tabletami graficznymi,  green screen-a dzięki, któremu nagrasz swoje pierwsze wiadomości telewizyjne czy reklamę telewizyjną.

Zawód technika reklamy to zawód na pewno dający dużo możliwości. Kończąc taką specjalizację będziesz mógł poszukać pracy w:

 • agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/,
 • agencjach public relations,
 • działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • studiach produkcyjnych,
 • mediach masowych (radiu,gazecie, telewizji)
 • korporacjach na stanowisku bloger, vloger, media worker, analityk mediów, digital and social media planner, social media specialist, influencer.


W ZSE-T nauczymy Cię:

 • jak stać się twórcą reklam telewizyjnych , spotów radiowych, reklam na potrzeby mediów społecznościowych
 • zarządzania kanałami w social mediach, takimi jak: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter
 • wykorzystanie video w social mediach, w tym zarządzania kanałem YouTube
 • oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
 • tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów- znaki graficzne, logotypy
 • pisania tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam
 • obsługi profesjonalnych programów graficznych
 • współpracy z klientami i innymi firmami
 • sporządzania budżetu kampanii reklamowej
 • pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku
 • języka obcego stosowanego w marketingu i reklamie
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie
 • projektowania reklamy wizualnej


Jeśli jesteś osobą…
komunikatywną
kreatywną i abstrakcyjnie myślącą
otwartą na nowe doświadczenia
posiadającą dużą wyobraźnię
o umiejętnościach organizacyjnych i marketingowych

Wybierz kierunek technik reklamy!

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW


  Technik fotografii i multimediów jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Fotografia jest obecnie wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka i potrzebni są specjaliści. Zawód ten łączy umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę, to połączenie nauki i sztuki.
To zawód dla osób wyposażonych m.in. w:
– zmysł dokładności
– zmysł artystyczny
– poczucie estetyki
– umiejętność planowania
– komunikatywność
– cierpliwość
– kreatywność
Czym się zajmuje Technik Fotografii i Multimediów?
–  Przygotowuje plan zdjęciowy i wykonuje sesje fotograficzne
–  Wykonuje i edytuje zdjęcia reklamowe, modowe, produktowe dla firm  
–  Wykonuje i edytuje zdjęcia portretowe
–  Przygotowuje do druku i edytuje zdjęcia dla czasopism i wydawnictw
–  Wykonuje fotoreportaże z imprez rodzinnych, masowych, firmowych
–  Nagrywa i montuje filmy reklamowe, teledyski
–  Tworzy prezentacje multimedialne oparte na fotografii, filmie i animacji
–  Digitalizuje i archiwizuje materiały analogowe
 
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:
– czasopismach jako fotoedytor

– wydawnictwach i redakcjach stron internetowych jako fotograf, fotoreporter
– agencjach modelek jako fotograf mody
– agencjach reklamowych jako fotograf produktów
– studiach fotograficznych jako fotograf portretowy, fotoreporter uroczystości i imprez rodzinnych i biznesowych
– laboratoriach fotograficznych, kryminalistycznych (zdjęcia dla Policji)
– muzeach, archiwach jako specjalista digitalizacji i archiwizacji zdjęć i zbiorów.
 

TECHNIK LOGISTYK

Logistyka jest dziedziną nauki, która obecnie bardzo szybko się rozwija, jej zadaniem jest przeprowadzenie sprawnego przepływu materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Logistycy swoimi działaniami zmierzają do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia jej zysków poprzez min.:
właściwą organizację pracy,
optymalizację przepływu produktów 
organizację przewozów ładunków
optymalizację tras przejazdu, 
właściwe zarządzanie relacjami z klientem.
Podczas nauki na kierunku technik logistyk zapoznasz się z takimi obszarami jak: 
Gospodarowanie zapasami
Magazynowanie
Produkcja
Dystrybucja
Transport i spedycja
Technicy logistycy znajdą pracę w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych oraz spedycyjnych i transportowych.  Zajmują stanowiska związane z koordynacją zaopatrzenia i zbytu, pracują jako magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży, kontrolują i koordynują systemy dystrybucji, zajmują się organizacją transportu. 
W naszej szkole oprócz zdobywanej wiedzy teoretycznej masz możliwość odbycia ciekawych praktyk oraz wzięcia udziału w kursach związanych bezpośrednio z wybranym kierunkiem nauczania np. kurs ADR, kurs na wózki widłowe. 
Jeśli posiadasz umiejętności zarządcze, jesteś osobą kreatywną, a współpraca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, to jest kierunek właśnie dla Ciebie, więc zapraszamy do ZSE-T!