LINK DO STRONY REKRUTACJI (LOGOWANIA)

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO –TECHNICZNYCH W GLIWICACH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Podstawa prawna

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
w Gliwicach na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzana jest zgodnie ze Statutem Szkoły,
na podstawie:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.2)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zwana dalej „Ustawą”.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2023-01-30 r., znak sprawy: WE-KZ.537.2.2023 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024 Podstawa prawna: Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

 II.       Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach mogą ubiegać kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.
 2. W szkole przeprowadzana jest rekrutacja w systemie elektronicznym i kandydaci poddają się jej wynikom.
 3. Kandydat wprowadza podanie przez internet i składa dokumenty w wersji papierowej jedynie w szkole pierwszego wyboru lub przesyła w wersji elektronicznej (wymagany jest profil zaufany rodzica lub opiekuna).
 4. Kandydat może składać dokumenty nie więcej niż do trzech szkół ponadpodstawowych.
 5. Do podania o przyjęcie do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach kandydaci powinni załączyć: a ) zaświadczenia o uzyskanej liczbie punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, b) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej c) kartę zdrowia, d) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki i wykonywania zawodu (ważne dla realizacji praktyk), e) trzy fotografie (podpisane na odwrocie), f) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorium załączają do podania zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej, g) zwolnieni z egzaminu przypadającego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej powinni załączyć stosowne dokumenty, h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. i) Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów,zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
 6. W podaniu o przyjęcie do szkoły kandydaci deklarują wybrany oddział i język obcy, który jest kontynuacją języka ze szkoły podstawowej.
 7. .O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: a) wynik egzaminu ósmoklasisty, b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; c) liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej: ukończenie szkoły z wyróżnieniem (świadectwo  z paskiem), udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty (można brać pod uwagę udział w dwóch konkursach), osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne co najmniej na szczeblu powiatowym (można brać pod uwagę dwa osiągnięcia).
 8. O przyjęciu kandydatów do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w pkt. 8, aż do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje wybrany oddział.
 9. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę również następujące kryteria: a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c) wielodzietność rodziny kandydata; d) niepełnosprawność kandydata; e) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; f) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; g)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; h)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; i) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 10. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 12, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuj w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 11. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
  1. w roku szkolnym 2023/2024: a) z Języka Polskiego, b) z Języka Angielskiego, c) z Języka Niemieckiego, d) z Języka Francuskiego, e) z Języka Rosyjskiego, f) z Historii, g) z Matematyki, h) z Fizyki, i) z Biologii, j) z Chemii, k) z Geografii, l) z Języka Hiszpańskiego
 12. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą,   równorzędną polskiej publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą  i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski). Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 13. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc: a) TECHNIK REKLAMY (z elementami fotografii) – 14 miejsc b) TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ – 15 miejsc c) TECHNIK EKONOMISTA ZE SPECJALNŚCIĄ POLICYJNO–PRAWNĄ – 15 miejsc d) TECHNIK LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ – 29 miejsc f) TECHNIK LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ POŻARNICZĄ – 14 miejsc.

Do wszystkich oddziałów technikum przyjmowane są dziewczęta i chłopcy.

14. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.

15. Niezłożenie przez osobę zakwalifikowaną, rodzica lub opiekuna osoby zakwalifikowanej, oryginału świadectwa i oryginałów innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

16. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

III.      Zasady punktacji i przeliczania punktów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zasady przeliczania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej (dotyczy wszystkich przedmiotów): dopuszczający – 2 punkty; dostateczny – 8 punktów; dobry – 14 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; celujący – 18 punktów.      
  Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów:  
Technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej: język polski;matematyka;informatyka;plastyka/zajęcia artystyczne.
Technik ekonomista ze specjalnością policyjno – prawną, logistyk ze specjalnością wojskową oraz logistyk ze specjalnością pożarniczą: język polski;matematyka;wychowanie fizyczne;edukacja dla bezpieczeństwa.  
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na trenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz zgodnie z § 6 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.maksymalnie 18 punktów za wszystkie osiągnięcia
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień*tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt..tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt.    
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:tytuł finalisty konkursu z przedmiotowego –10 pkt., tytuł laureata konkursu interduscyplinarnego – 7 pkt.tytuł/finalisty konkursu interduscyplinarnego – 5 pkt.
  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty*dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.dwóch lub więcej tytułów laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 pkt./5 pkt.tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt., tytuł laureata/finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt./3 pkt.  
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:          dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego –7 pkt, tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 pkt.tytuł laureata konkursu inetrdyscyplinarnego –5 pkt.  
Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:międzynarodowym – 4 pkt.krajowym –3 pkt.wojewódzkim – 2 pkt.powiatowym –1 pkt.
*W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. UWAGA! Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie powinny być m. in. odnotowane
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego3 punkty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procentmatematyka – 0,35  punktu za każdy uzyskany procent,język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.    Maksymalnie 35 punktów Maksymalnie 35 punktów Maksymalnie 30 punktów
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  Za oceny uzyskane z języka polskiego i matematyki przyznaje się następująco: Celujący – 35 punktów; Bardzo dobry – 30 punktów; Dobry – 25 punktów; Dostateczny – 15 punktów; Dopuszczający – 10 punktów.   Za oceny uzyskane z języka obecnego nowożytnego przyznaje się następująco: Celujący – 30 punktów; Bardzo dobry – 25 punktów Dobry – 20 punktów; Dostateczny – 10 punktów; Dopuszczający – 5 punkty.

IV. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Technikum, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.

2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów do Szkoły w trybie i w oparciu o Regulamin Rekrutacji, a w szczególności:

– podaje do wiadomości kandydatów informacje o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, ustalonych w Regulaminie Rekrutacji stanowiącym załącznik do Statutu Szkoły,

– ustala listę kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,

– ustala listę kandydatów posiadających preferencje laureatów konkursów przedmiotowych,

– ustala listę przyjętych do Szkoły,

– sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego,

– decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej Szkoły,

– odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej mogą być zgłaszane pisemnie do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia list przyjętych do Szkoły.

V. Postanowienia końcowe, szczegółowe terminy rekrutacji i podziału na klasy

 1. Kwalifikowanie kandydatów do Szkoły rozpoczyna się po upływie terminu składania podań, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny. Szczegółowy terminarz na dany rok szkolny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Protokół z posiedzenia kwalifikacyjnego komisji rekrutacyjnej z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz informacje o uzyskanej ilości punktów przechowywane są na zasadach uregulowanych przez odrębne przepisy.

3. Regulamin obowiązuje od 28 lutego 2024 r.

 

                                      V.     TERMINARZ REKRUTACJI

I. Termin składania wniosków (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wraz z odpowiednią dokumentacją:

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.

UWAGA!!!

Termin składania wniosków do klasy pierwszej

LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ –

od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:

 • od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 12 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych (z podziałem na oddziały w przypadku kandydatów zakwalifikowanych);
 • od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.– wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie;
 • od 12 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 •  do 23 lipca 2024 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

NASZE KIERUNKI

Nowość!!!

TECHNIK LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ POŻARNICZĄ

Logistyka jest dziedziną nauki, która obecnie bardzo szybko się rozwija, jej zadaniem jest przeprowadzenie sprawnego przepływu materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Logistycy swoimi działaniami zmierzają do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia jej zysków poprzez min.:

właściwą organizację pracy,

optymalizację przepływu produktów 

organizację przewozów ładunków

optymalizację tras przejazdu, 

właściwe zarządzanie relacjami z klientem.

Podczas nauki na kierunku technik logistyk zapoznasz się z takimi obszarami jak: 

Gospodarowanie zapasami

Magazynowanie

Produkcja

Dystrybucja

Transport i spedycja

Technicy logistycy znajdą pracę w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych oraz spedycyjnych i transportowych.  Zajmują stanowiska związane z koordynacją zaopatrzenia i zbytu, pracują jako magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży, kontrolują i koordynują systemy dystrybucji, zajmują się organizacją transportu. 

A może myślisz o pracy w straży pożarnej oraz innych służbach mundurowych?

Skorzystaj z proponowanej przez nas innowacji pedagogicznej i wybierz specjalność wojskową. Taki wybór pozwoli Ci zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. W ramach specjalności pożarniczej proponujemy zajęcia prowadzone przez zawodowych strażaków jak i funkcjonariuszy policji, nie tylko w szkole, ale także np. w jednostce ratowniczo gaśniczej, ochotniczej straży pożarnej i na poligonie.

Będą to m.in.:

– strzelectwo i musztra,

– udział w zajęciach ratowniczych

– szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

– techniki sztuk walki i samoobrona,

– techniki interwencyjne,

– obozy szkoleniowe i warsztaty poligonowe.

W naszej szkole oprócz zdobywanej wiedzy teoretycznej masz możliwość odbycia ciekawych praktyk oraz wzięcia udziału w kursach związanych bezpośrednio z wybranym kierunkiem nauczania. 

Jeśli posiadasz umiejętności zarządcze, jesteś osobą kreatywną, a współpraca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, to jest kierunek właśnie dla Ciebie, więc zapraszamy do ZSE-T!

 

TECHNIK EKONOMISTA ZE SPECJALNOŚCIĄ POLICYJNO – PRAWNĄ

Ekonomista to ten, który na często mało przyjaznym rynku pracy powinien sobie poradzić bez większych problemów. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek rozwijającą się firmę czy instytucję bez wykwalifikowanej kadry ekonomicznej. Menedżer, kadrowy, handlowiec, specjalista ds. marketingu, pracownik administracyjno-biurowy, sekretarka, urzędnik -> to tylko niektóre dyscypliny, w jakich możesz się realizować. Nauka na tym kierunku przygotowuje ponadto m.in. do samodzielnego podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, a nauka na profesjonalnym oprogramowaniu  INSERT GT – RACHMISTRZ, SUBIEKT, GRATYFIKANT  uczyni absolwentów naszej szkoły konkurencyjnymi kandydatami do pracy.

Chcesz być sam sobie szefem? – zostań ekonomistą.

A może myślisz o pracy w policji oraz innych służbach mundurowych, albo chcesz kontynuować naukę na studiach prawniczych, mając po szkole wyuczony, pożądany na rynku pracy zawód? Skorzystaj z proponowanej przez nas innowacji pedagogicznej i wybierz specjalność policyjno – prawną. Taki wybór pozwoli Ci zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. W ramach specjalności policyjno – prawnej proponujemy zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji, jak i żołnierzy, nie tylko w szkole, ale także np. w komisariacie policji, w więzieniu czy na poligonie.

Będą to m.in.:

– strzelectwo i musztra,

– techniki sztuk walki i samoobrona,

– techniki interwencyjne,

– obozy szkoleniowe i warsztaty poligonowe,

– testy wiedzy, psychofizyczne i sprawnościowe niezbędne przy rekrutacji służb w Policji.

TECHNIK EKONOMISTA jest zawodem TOWARZYSZĄCYM KAŻDEJ aktywności zawodowej, a więc jest zawodem DAJĄCYM NAPRAWDĘ OGROMNE MOŻLIWOŚCI.

TECHNIK EKONOMISTA TO DOBRY START dla tych wszystkich, którzy myślą o podjęciu studiów na kierunkach prawniczych, administracji czy w różnych dyscyplinach ekonomicznych np. finansach, bankowości, rachunkowości, marketingu, zarządzaniu, reklamie, logistyce czy wielu innych.

 

TECHNIK LOGISTYK ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ

Logistyka jest dziedziną nauki, która obecnie bardzo szybko się rozwija, jej zadaniem jest przeprowadzenie sprawnego przepływu materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Logistycy swoimi działaniami zmierzają do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia jej zysków poprzez min.:

właściwą organizację pracy,

optymalizację przepływu produktów 

organizację przewozów ładunków

optymalizację tras przejazdu, 

właściwe zarządzanie relacjami z klientem.

Podczas nauki na kierunku technik logistyk zapoznasz się z takimi obszarami jak: 

Gospodarowanie zapasami

Magazynowanie

Produkcja

Dystrybucja

Transport i spedycja

Technicy logistycy znajdą pracę w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych oraz spedycyjnych i transportowych.  Zajmują stanowiska związane z koordynacją zaopatrzenia i zbytu, pracują jako magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży, kontrolują i koordynują systemy dystrybucji, zajmują się organizacją transportu. 

A może myślisz o pracy w wojsku oraz innych służbach mundurowych?

Skorzystaj z proponowanej przez nas innowacji pedagogicznej i wybierz specjalność wojskową. Taki wybór pozwoli Ci zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencje. W ramach specjalności wojskowej proponujemy zajęcia prowadzone przez żołnierzy jak i funkcjonariuszy policji, nie tylko w szkole, ale także np. w jednostce wojskowej i na poligonie.

Będą to m.in.:

– strzelectwo i musztra,

– techniki sztuk walki i samoobrona,

– techniki interwencyjne,

– obozy szkoleniowe i warsztaty poligonowe.

Ponadto nasza szkoła jest objęta projektem MON, dzięki czemu posiadamy certyfikowane wojskowe klasy mundurowe.

W naszej szkole oprócz zdobywanej wiedzy teoretycznej masz możliwość odbycia ciekawych praktyk oraz wzięcia udziału w kursach związanych bezpośrednio z wybranym kierunkiem nauczania. 

Jeśli posiadasz umiejętności zarządcze, jesteś osobą kreatywną, a współpraca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, to jest kierunek właśnie dla Ciebie, więc zapraszamy do ZSE-T!

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to zawodowiec w swoim fachu, który o tworzeniu grafiki wie prawie wszystko. Bo nie tylko prace graficzne projektujemy, ale również publikujemy, drukujemy, przycinamy, bigujemy, laminujemy i drukujemy w 3D ☺.

 Czy oglądamy plakat, czy gramy w grę zawsze widzimy pracę grafika. Większość z Was pewnie zwróciła uwagę na ładną pocztówkę, piękny obraz czy zachwycała się grafiką, która została wykonana na potrzeby gry komputerowej.

Teraz to Wy możecie stworzyć taką grafikę!

Na co dzień pracujemy na specjalistycznym oprogramowaniu do grafiki 2D oraz składu komputerowego (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw, Impozycjoner). Dzięki temu uczymy się projektować ulotki, wizytówki, logo, plakaty, foldery, książki, czasopisma, albumy, itd., itp. Prace drukujemy na pięciu szkolnych drukarkach w różnych technologiach i formatach. Wydruki zaś obrabiamy na szkolnym sprzęcie introligatorskim, takim jak gilotyny, trymer, bigówka, laminator, oczkarka czy bindownica. Ponadto, od tego roku rozpoczęliśmy edukację z zakresu 3D – korzystając z dostępnych programów modelujemy obiekty 3D a następnie drukujemy je na naszej drukarce 3D, którą jest wysokiej klasy drukarka Zortrax M200.

Kierunek grafika i poligrafia cyfrowa to kierunek bardzo kreatywny. Na lekcjach nie tylko będziecie uczyć się obsługi programów graficznych, ale także wykorzystywać ich możliwości w ciekawy sposób, rozwijając swoje talenty plastyczne bądź po prostu dobrze się bawiąc.

Nie musicie martwić się, że nie znacie programów graficznych, bo nauczymy Was ich obsługi od podstaw.

 A jeśli jeszcze wam będzie mało, to na zajęciach dodatkowych proponujemy odlewanie ozdób i biżuterii z żywicy, wypalanie w drewnie (pirografia), transfery wydruków na drewno czy scrapbooking. Mamy też nauczycieli, którzy chętnie spróbują czegoś nowego.

Jedyne, czego potrzebujecie aby dołączyć do świata grafiki to *fantazja, pasja oraz cierpliwość*, potrzebna do realizacji projektów.

A co można robić po ukończeniu tego kierunku?

Przede wszystkim można kontynuować naukę w szkołach wyższych oferujących kształcenie związane z grafiką komputerową, grafiką artystyczną, multimediami, poligrafią, papiernictwem czy branżą IT. Zatrudnienie można znaleźć w agencjach reklamowych, studiach graficznych i fotograficznych, drukarniach, pracowniach poligraficznych, wydawnictwach książkowych, prasie czy telewizji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć swoją firmę graficzno-poligraficzną. 

 

TECHNIK REKLAMY Z ELEMENTAMI SOCIAL MEDIA! NOWOŚĆ!

Reklama towarzyszy nam wszędzie: na ulicach, w domach, na targach edukacyjnych. Już dawno temu ktoś stwierdził, że reklama jest dźwignią handlu. Nie bez przyczyny, dobrze wypromowany produkt czy usługa to sukces sprzedaży. Teraz to Ty możesz stać się autorem reklam, które Cię otaczają. Właśnie w ZSE-T nauczymy Cię jak dobrze zaprojektować ulotkę, folder, billboard i inne nośniki reklamy. Oprócz tego dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu komputerowemu będziesz mógł montować reklamy telewizyjne czy nagrać  spot radiowy. W odpowiedzi na rozwijającą się technologię w sieci w naszej szkole nabędziesz umiejętności i kompetencji w zakresie profesjonalnego  poruszania się w mediach społecznościowych. A to z pewnością dodatkowy atut na  rynku pracy.

Szkoła posiada mini studio fotograficzne (aparaty fotograficzne dostępne dla uczniów), 4 bardzo dobrze wyposażone  pracownie komputerowe z tabletami graficznymi,  green screen-a dzięki, któremu nagrasz swoje pierwsze wiadomości telewizyjne czy reklamę telewizyjną.

Zawód technika reklamy to zawód na pewno dający dużo możliwości. Kończąc taką specjalizację będziesz mógł poszukać pracy w:

 • agencjach reklamowych /na stanowisku agenta reklamowego, account manager, copywriter, art designer/,
 • agencjach public relations,
 • działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • studiach produkcyjnych,
 • mediach masowych (radiu,gazecie, telewizji)
 • korporacjach na stanowisku bloger, vloger, media worker, analityk mediów, digital and social media planner, social media specialist, influencer.


W ZSE-T nauczymy Cię:

 • jak stać się twórcą reklam telewizyjnych , spotów radiowych, reklam na potrzeby mediów społecznościowych
 • zarządzania kanałami w social mediach, takimi jak: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter
 • wykorzystanie video w social mediach, w tym zarządzania kanałem YouTube
 • oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
 • tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów- znaki graficzne, logotypy
 • pisania tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam
 • obsługi profesjonalnych programów graficznych
 • współpracy z klientami i innymi firmami
 • sporządzania budżetu kampanii reklamowej
 • pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku
 • języka obcego stosowanego w marketingu i reklamie
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie
 • projektowania reklamy wizualnej


Jeśli jesteś osobą…
komunikatywną
kreatywną i abstrakcyjnie myślącą
otwartą na nowe doświadczenia
posiadającą dużą wyobraźnię
o umiejętnościach organizacyjnych i marketingowych

Wybierz kierunek technik reklamy!

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW


  Technik fotografii i multimediów jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Fotografia jest obecnie wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka i potrzebni są specjaliści. Zawód ten łączy umiejętności techniczne z wrażliwością na estetykę, to połączenie nauki i sztuki.
To zawód dla osób wyposażonych m.in. w:
– zmysł dokładności
– zmysł artystyczny
– poczucie estetyki
– umiejętność planowania
– komunikatywność
– cierpliwość
– kreatywność
Czym się zajmuje Technik Fotografii i Multimediów?
–  Przygotowuje plan zdjęciowy i wykonuje sesje fotograficzne
–  Wykonuje i edytuje zdjęcia reklamowe, modowe, produktowe dla firm  
–  Wykonuje i edytuje zdjęcia portretowe
–  Przygotowuje do druku i edytuje zdjęcia dla czasopism i wydawnictw
–  Wykonuje fotoreportaże z imprez rodzinnych, masowych, firmowych
–  Nagrywa i montuje filmy reklamowe, teledyski
–  Tworzy prezentacje multimedialne oparte na fotografii, filmie i animacji
–  Digitalizuje i archiwizuje materiały analogowe
 
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:
– czasopismach jako fotoedytor

– wydawnictwach i redakcjach stron internetowych jako fotograf, fotoreporter
– agencjach modelek jako fotograf mody
– agencjach reklamowych jako fotograf produktów
– studiach fotograficznych jako fotograf portretowy, fotoreporter uroczystości i imprez rodzinnych i biznesowych
– laboratoriach fotograficznych, kryminalistycznych (zdjęcia dla Policji)
– muzeach, archiwach jako specjalista digitalizacji i archiwizacji zdjęć i zbiorów.
 

TECHNIK LOGISTYK

Logistyka jest dziedziną nauki, która obecnie bardzo szybko się rozwija, jej zadaniem jest przeprowadzenie sprawnego przepływu materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i pomiędzy nimi. Logistycy swoimi działaniami zmierzają do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia jej zysków poprzez min.:
właściwą organizację pracy,
optymalizację przepływu produktów 
organizację przewozów ładunków
optymalizację tras przejazdu, 
właściwe zarządzanie relacjami z klientem.
Podczas nauki na kierunku technik logistyk zapoznasz się z takimi obszarami jak: 
Gospodarowanie zapasami
Magazynowanie
Produkcja
Dystrybucja
Transport i spedycja
Technicy logistycy znajdą pracę w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych oraz spedycyjnych i transportowych.  Zajmują stanowiska związane z koordynacją zaopatrzenia i zbytu, pracują jako magazynierzy, specjaliści do spraw sprzedaży, kontrolują i koordynują systemy dystrybucji, zajmują się organizacją transportu. 
W naszej szkole oprócz zdobywanej wiedzy teoretycznej masz możliwość odbycia ciekawych praktyk oraz wzięcia udziału w kursach związanych bezpośrednio z wybranym kierunkiem nauczania np. kurs ADR, kurs na wózki widłowe. 
Jeśli posiadasz umiejętności zarządcze, jesteś osobą kreatywną, a współpraca z ludźmi sprawia Ci przyjemność, to jest kierunek właśnie dla Ciebie, więc zapraszamy do ZSE-T!